Privacy

Privacy regelement

Introductie
Wij vinden jouw privacy belangrijk. In dit privacy reglement informeren we daarom hoe we jouw persoonsgegevens gebruiken en wat jouw rechten en onze plichten in dat verband zijn.
Met name de volgende regels vormen hierbij het toepasselijke kader: De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ), evenals de regels gesteld vanuit de beroeps- en geschillenorganisaties waar ik bij ben aangesloten, namelijk het Collectief Alternatief Therapeuten (zie: https://catcollectief.nl/) en de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (zie: https://www.gatgeschillen.nl/ ).

Privacy bij een Pranic Healing behandeling
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk en verplicht dat wij – als jouw behandelend therapeut – een cliëntendossier aanleggen. Jouw dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die, slechts na jouw expliciete toestemming, zijn opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.
Wij doen ons best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:
a. Zorgvuldig omgaan met jouw persoonlijke en medische gegevens; en
b. Er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens, door deze goed te beveiligen.
Wij – als jouw behandelend therapeut – hebben als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. Wij hebben een geheimhoudingsplicht, overeenkomstig de voorschriften van toepasselijk recht en van de toepasselijke eerder genoemde beroeps- en geschillenorganisaties.
Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat wij of onze administrateur, een factuur kunnen opstellen.
De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
a. Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming;
b. Voor het gebruik voor waarneming, tijdens afwezigheid van de behandelend therapeut; danwel
c. Voor intercollegiaal overleg op geheel anonieme en niet herleidbare basis.

Als wij vanwege een andere reden gebruik willen maken van jouw gegevens, dan zullen wij je eerst informeren en expliciet toestemming vragen. De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de WGBO wordt vereist 20 jaar bewaard. Indien je dat wenst heb je het recht om een eigen verklaring (van medische aard) aan jouw dossier toe te voegen. Ook heb je het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van jouw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten of mogen blijven.
Privacy als cursist of bezoeker van onze website en webshop:
Wij voeren een cursistenadministratie en houden in het kader daarvan de gegevens bij van cursisten die bij ons een cursus volgen of hebben gevolgd. Wij gaan zorgvuldig met je gegevens om en geven deze alleen door aan instanties indien nodig voor afgifte en registratie van je certificaat. En we maken gebruik van je gegevens om je een factuur te sturen.

Ten aanzien van onze website en webshop geldt dat wij, om bezoekers relevante informatie te kunnen verstrekken, net als veel andere organisaties, gebruik maken van cookies. We verwijzen je naar onze cookie verklaring voor verdere informatie (https://pranicvivek.nl/cookie-verklaring/). In de webshop maken we gebruik van je gegevens om je producten en een factuur te kunnen sturen en indien je er vrijwillig voor kiest om de nieuwsbrief te ontvangen dan gebruiken we de gegevens ook om je relevante informatie te verstrekken via de nieuwsbrief.

Voor de nieuwsbrief maken we gebruik van externe leveranciers zoals Mailchimp, waarmee wij afspraken hebben gemaakt om ervoor te zorgen dat ook zij zorgvuldig met jouw gegevens omgaan. Deelname aan de nieuwsbrief geschiedt via een opt-in regeling. Je kunt je ook te allen tijde weer uitschrijven voor de nieuwsbrief. De informatie in de nieuwsbrief kan zijn aangepast aan bijvoorbeeld welke curus(sen) je al hebt gevolgd. Dit om te voorkomen dat je onnodig veel informatie krijgt over bijvoorbeeld cursus(sen) die je al hebt gevolgd.

Tot slot

Wij zorgen ervoor dat jij indien je dat wenst de volgende rechten kan uitoefenen:
a. Het recht op inzage en afschrift van je gegevens;
b. Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van jouw gegevens indien dat nodig mocht zijn;
c. Het recht om je toestemming of een deel van je toestemming tot het verwerken van (persoons-)gegevens digitaal in te trekken; dit kan door een mail te sturen naar [email protected]; en
d. Het recht om bezwaar te maken of een klacht in te dienen bij Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (zie: https://www.gatgeschillen.nl/) danwel bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/).
Heb je vragen? Neem dan graag contact met ons op! Dit zijn onze contactgegevens:
Pranic Vivek
Cornelis Krusemanstraat 5
1075 NB Amsterdam
Telefoonnummer: 020 7173288
E-mailadres: [email protected]
KvK-nummer: 53876563
Btw-identificatienummer: NL001608549B91
https://pranicvivek.nl/